Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни

CAD/CAM системи

Результатом вивчення курсу «CAD/CAM системи» є набуття навичок розробки управляючих програм для систем ЧПУ, які використовуються в металорізальних верстатах та промислових роботах. Отримання знань розробки управляючих програм з застосуванням сучасних CAM-систем.

Автоматичне управління процесами обробки

Курс є прикладною дисципліною, що вивчає основи побудови і розрахунку систем автоматичного управління технічними об'єктами в металообробці. В процесі вивчення цієї дисципліни студент оволодіває універсальним математичним апаратом та системним підходом через подання систем і об'єктів у вигляді функціональних та структурних схем за допомогою передаточних функцій, що дозволяє вирішити завдання по отриманню перехідних і частотних характеристик, за якими можна провести об'єктивну оцінку статичних та динамічних властивостей того чи іншого об'єкта або системи. Розглядаються такі найважливіші поняття як сталість, швидкодія та точність роботи, вивчаються основні методи підвищення якості систем та об'єктів в машинобудуванні.

Динаміка машин та обладнання

В даному курсі розглядається динаміка машин у галузі верстатного обладнання. Динамічна якість верстатних систем та її основні показники. Критерії для оцінки показників динамічної якості верстатних систем та методи її підвищення.

Інформаційні системи виробництва

В даному курсі розглядаються інформаційні системи, їх використання в машинобудуванні.

Мехатронні системи

Курс «Мехатронні системи» призначений для набуття теоретичних знань з устрою та практичних навичок з проектування мехатронних систем в механіці та машинобудуванні. Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна викладається на базі знань з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін «Сучасні машини та напрямки їх розвитку», «Вища математика», «Теоретична механіка», «Математичне моделювання», «Методи проектування машин».

Програмування ЧПУ

Результатом вивчення курсу «Програмування ЧПУ» є набуття навичок розробки управляючих програм для систем ЧПУ, котрі використовуються в металорізальних верстатах та промислових роботах на основі стандарту ISO7-bit. Отримання знань розробки управляючих програм з застосуванням сучасних CAM-систем.

Проектування верстатного оснащення

В даному курсі розглядаються конструкції та методика розрахунку високоефективних, швидкодіючих верстатних пристроїв до різних типів верстатів та виконуваних на них операцій

Проектування та виробництво різальнього інструменту

Металорізальний інструмент є одним із важливих знарядь виробництва і одним із важливих елементів техніки в різних галузях машинобудівної промисловості. Успішний розвиток сучасного машинобудівного виробництва в значній мірі залежить відтого наскільки воно забезпечено відповідним інструментом. Без відповідних знань і навичок в проектуванні створювати сучасний інструмент неможливо. Тому, важливе місце відводиться оволодінню сучасними методами проектування інструментів і їх подальшому удосконаленню.

Теорія різання

В даному курсі розглядається процес обробки різанням з фізичної точки зору. Деформація зрізу, умови контакту на передній поверхні інструмента, явище наростоутворення. Кінематику та режими різання, геометрія різальної частини інструмента. Матеріал різальної частини, спрацювання та стійкість інструмента. Розглядаються особливості умов різних відів обробки різанням, зокрема точіння, свердління, фрезерування, протягування та шліфування. Курс є базовим для спецілістів машинобудівної галузі, пов'язаної з обробкою матеріалів різанням.

Теорія технічних систем

Результатом вивчення курсу «Теорія технічних систем» є набуття навичок виконання проектних робіт з дослідженням існуючих базових технічних систем та законами їх розвитку з подальшим їх виготовленням та експлуатацією у виробничих умовах.

Технологічне обладнання з паралельною кінематикою

В даному курсі розглядається технологічне обладнання з паралельною кінематикою, їх основні компоновочні схеми та методика кінематичних розрахунків.

Контрольно-вимірювальні системи виробництва

В даному курсі розглядаються принципи дії та схеми сучасних контрольно-вимірювальних приладів для сприймання, перетворення та зображення числового значення фізичних величин електричними, механічними, пневматичними, хімічними та іншими методами. Представлені зразки сучасної вимірювальної техніки із застосуванням мікропроцесорів і мікроЕОМ, які застосовуються для контролю в автоматизованих виробництвах, виключивши ручну працю на контрольних операціях.

Моделювання технічних систем

Курс «Моделювання технічних систем» є базовим для формування у спеціаліста творчого потенціалу, необхідного для самостійного моделювання технічних систем, що в кінцевому рахунку забезпечує підвищення якості проектування і техніко-економічних показників проектованого устаткування, зменшення матеріальних витрат і трудомісткості створення фізичних моделей, прототипів або серійних зразків верстатів та верстатних систем.

Прогресивні технології 3D друку

Курс «Прогресивні технології 3D друку» є базовим для формування у спеціаліста творчого потенціалу, необхідного для самостійного використання 3D принтерів при підготовці та виготовленні деталей різного призначення, що в кінцевому рахунку забезпечує підвищення якості проектування і техніко-економічних показників проектованого устаткування, зменшення матеріальних витрат і трудомісткості створення фізичних моделей та прототипів деталей.

© 2021 KNTU