Склад кафедри

Склад кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки ЦНТУ

Гречка Андрій Іванович завідувач кафедри

Освіта: Кіровоградський державний технічний університет, магістр

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2009), доцент (2011)

Початок роботи на кафедрі: 2001

Викладає дисципліни:

 • Технології інструментального виробництва
 • Основи програмування систем ЧПУ
 • Системи автоматизованого проектування
 • Математичне моделювання верстатів
 • Розрахунок та проектування вузлів верстатів

Галузь наукової та практичної діяльності: обладнання з паралельною кінематикою, силові вузли блочного типу

Кириченко Андрій Миколайович

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік

Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2012), професор (2014)

Відзнаки:

 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2019)
 • Грамота Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації (2017)
 • Подяка Кіровоградського національного технічного університету (2015)
 • Переможець конкурсу «Кращий викладач року» Центральноукраїнського національного технічного університету (2013)
 • Диплом переможця обласного конкурсу «Молода людина року» у номінації «Молодий вчений року» (2008)
 • Подяка Кіровоградського державного технічного університету (2003)

Початок роботи на кафедрі: 1999

Викладає дисципліни:

 • Робототехніка
 • Мехатронні системи
 • Приводи верстатного та робототехнічного обладнання
 • Основи патентознавства та авторського права

Галузь наукової та практичної діяльності: обладнання паралельної структури, верстати та системи ЧПУ, процеси та обладнання 3D друку

Досвід наукової роботи: Керівник держбюджетної НДР 0113U002333 «Теоретичні основи проектування багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та комп’ютерно-інтегрованими оптимальними робастними системами керування» (2013-2015). Відповідальний виконавець держбюджетних НДР 0109U002107 «Розробка фізичної моделі верстата на основі механізму паралельної структури з системою керування приводами переміщення робочого органа» та 0107U002683 «Розробка теорії формування ресурсо- та енергозберігаючого технологічного обладнання на основі просторових механізмів із гексагональними кінематичними структурами» (2009-2010). Відповідальний виконавець держбюджетної НДР 0103U003115 «Розробка високоефективних приводів перемінної структури агрегатно-модульного верстатного обладнання» (2003-2004)

Підготував трьох кандидатів наук. Член спеціалізованих вчених рад К 23.073.02 у Центральноукраїнському національному технічному університеті, К 45.052.03 у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського.

Публікації: більше 130 друкованих праць, зокрема 95 наукових статей і тез доповідей, 19 патентів, 6 навчальних посібників (4 з грифом МОН України), 9 методичних вказівок

Павленко Іван Іванович

Освіта: Кіровоградський філіал Харківського політехнічного інституту, інженер-механік.

Посада: професор кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки.

Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук, рішення № 3/96 від 22.04.1996. Професор кафедри технології машинобудування з 2001р.

Початок роботи на кафедрі: 1967 рік

Викладає дисципліни:

 • Завантажувальні пристрої верстатів
 • Мехатронне обладнання в машинобудуванні
 • Прогресивні технології та обладнання ГАВ
 • Дисципліна спеціальності
 • Модульні технології та обладнання в машинобудуванні
 • Промислова робототехніка
 • Технологічна оснастка
 • Сучасні процеси механічної обробки

Державні нагороди та почесні звання:

 • «Заслужений працівник освіти України», документ ПЗ № 000364, указ президента України 567/2015 від 04.10 2015 р
 • Відмінник освіти України, посвідчення № 36469, наказ № 92-10 від 23.02.1999р.
 • Відзнака МОН «За наукові досягнення», посвідчення № 402, наказ № 1087-к від 20.09.2006р
 • «Знак пошани КНТУ», свідоцтво № 10, від 21.04.2009р

Мажара Віталій Анатолійович

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, магістр з технології машинобудування.

Посада: Декан механіко-технологічного факультету

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук ДК № 042563 від 11.10.2007

Початок роботи на кафедрі: 2001 рік

Викладає дисципліни:

 • Вимірювальні засоби та метрологія
 • Проектування затискних пристроїв та оснащення

Галузь наукової та практичної діяльності: Дослідження елементів промислових роботів та гнучкого автоматизованого виробництва

Щербина Кирил Костянтинович

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, магістр з технології машинобудування

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2014), старший викладач кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Початок роботи на кафедрі: 2018 р.

Викладає дисципліни:

 • Теорія технічних систем
 • CAD/CAM системи
 • Програмування ЧПУ
 • Теоретичні основи формоутворення складних поверхонь

Галузь наукової та практичної діяльності: процеси фінішної обробки отворів та евольвентного зубчатого профілю

Публікації: 35, з них 35 наукових, (в т.ч. 16 у фахових виданнях, 2 закордонних виданнях, 3 патенти)

Годунко Максим Олегович

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, магістр з технології машинобудування

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Початок роботи на кафедрі: 2006 р.

Викладає дисципліни:

 • Автоматизація виробничих процесів
 • CAD/CAE системи (14 годин
 • Основи 3Д моделювання
 • Історія інженерної діяльності
 • САПР ТП
 • СМО ЕД

Галузь наукової та практичної діяльності:  Елементи промислових роботів та гнучке автоматизоване виробництво

Лисенко Олександр Володимирович

Посада: Доцент кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки, заступник декана з навчальної роботи механіко-технологічного факультету

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1996), інженер-механік

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2005), Doctor of Philosophy (2005), доцент кафедри металорізальних верстатів та систем (2008)

Відзнаки:

 • Подяка управління освіти, науки молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації (2018).
 • Подяка Кіровоградського національного технічного університету (2014)
 • «Кращий молодий винахідник Кіровоградської області» (2003)

Початок роботи на кафедрі: 2000 р.

Викладає дисципліни:

 • Теорія різання
 • Проектування та виробництво різального інструменту
 • Автоматичне управління процесами обробки
 • Динаміка машин та обладнання

Досвід наукової роботи: Старший науковий співробітник по профінансованій держбюджетній темі № 1Б113 ПКНП (2015). Старший науковий співробітник по госпдоговірній темі № 36117, результати якої були впроваджені у виробництво (2017). Офіційний опонент при захисті дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованих вчених радах: Д26.002.11 у. Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (2009, 2011); К 23.073.02 у Центральноукраїнському національному технічному університеті (2014).

Галузь наукової та практичної діяльності: підвищення ефективності процесів механічної обробки та інструментів, динаміка процесів обробки, верстатних систем та обладнання.

Публікації: більше 60 друкованих праць, зокрема 43 наукових статей та тез доповідей, 10 патентів, 1 навчальний посібник з грифом МОН України та 7 методичних вказівок/рекомендацій.

Валявський Іван Анатолійович

Освіта: Кіровоградський державний технічний університет, магістр з металорізальних верстатів та систем

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2010), доцент кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Початок роботи на кафедрі: 2004 р.

Викладає дисципліни:

 • Основи дизайну і технічної естетики
 • Проектування верстатного оснащення
 • Технологічне обладнання з паралельною кінематикою
 • Інформаційні системи виробництва

Галузь наукової та практичної діяльності: обладнання з паралельною кінематикою

Публікації: 45, з них 39 наукових, (в т.ч. 19 у фахових виданнях, 13 патентів), 6 навчально-методичного характеру (в т.ч. 4 навчальних посібники)

Скібінський Олександр Іванович

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1998, спеціальність – Технологія машинобудування, кваліфікація – магістр з інженерної механіки.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Початок роботи на кафедрі: 10.11.1998.

Галузь наукової та практичної діяльності: дослідження конструкцій циклоїдальних і синусоїдальних передач, дослідження способів, інструментів та верстатів для обробки робочих профілів деталей циклоїдальних та синусоїдальних передач.

Викладає дисципліни:

 • Технологія машинобудування
 • Галузеві технології машинобудування
 • Теоретичні основи технології виготовлення деталей
 • Технологічні основи машинобудування

Підгаєцький Михайло Матвійович

Освіта: Кіровоградський інститут с/г машинобудування, 1973 р., спеціальність – технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Початок роботи на кафедрі: 1994р.

Викладає дисципліни:

 • Теоретичні основи виробництва деталей та складання машин
 • Технологія випробування та сертифікації машин
 • Технологія обробки типових деталей та складання машин
 • Система інженерного моделювання та діагностика машин
 • Прогресивні напрямки розвитку технології

Єрьомін Павло Миколайович

Посада: Старший викладач кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік; Кіровоградський національний технічний університет, магістр з металорізальних верстатів та систем.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2015)

Початок роботи на кафедрі: 2005 рік

Викладає дисципліни:

 • Контрольно-вимірювальні системи виробництва
 • Моделювання технічних систем
 • Проектування та виробництво різального інструмента
 • Прогресивні технології 3D-друку

Галузь наукової та практичної діяльності: верстати та системи ЧПУ, процеси та обладнання 3D друку.

Досвід наукової роботи: Керівник держбюджетної НДР № 0113U003088 «Підвищення ефективності процесів механічної обробки та інструментів» (2015-2020).

Публікації: автор та співавтор більше 30 друкованих праць, зокрема 19 наукових статей і тез доповідей, 8 патентів, 1 монографії, 2 методичних вказівок.

Апаракін Антон Русланович

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, магістр з технології машинобудування.

Посада: асистент кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки (з 2018 року)

Початок роботи на кафедрі: 2018 рік

Викладає лабораторні та практичні роботи з дисциплін:

 • Програмування верстатів з ЧПУ
 • Робоча професія
 • Історія інженерної діяльності
 • Проектування машин та обладнання
 • Проектування та виробництво різального інструмента
 • Робототехніка

Галузь наукової та практичної діяльності: процеси механічної обробки, зокрема черв’ячне зубофрезерування евольвентних зубчатих коліс, CAD/CAM/CAE та PLM системи, проектування машин та обладнання, генеративний дизайн.

Загальна кількість публікацій: 13, з них 12 наукових, (в т.ч. 2 у фахових виданнях, 1 стаття у науковому збірнику, включеному до наукометричних баз SciVerse Scopus, Index Copernicus, Ulrich's Web, 5 патентів).

Артюхов Анатолій Миколайович

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1982, спеціальність – Технологія машинобудування,металорізальні верстати та інструменти, кваліфікація – інженер - механік

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, Doctor Philosophy, доцент кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Початок роботи на кафедрі: 14.01.1977р..

Викладає дисципліни:

 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Технологічні основи машинобудування для спеціальності «Прикладна механіка»
 • Технологічні основи машинобудування для спеціальності «Галузеве машинобудування»

Заїка Сергій Миколайович

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, магістр з металорізальних верстатів та систем, 2007 рік

Посада: Завідувач навчальної лабораторії кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Початок роботи на кафедрі:2008 рік

Галузь наукової та практичної діяльності: обладнання паралельної структури, верстати та системи ЧПУ, процеси та обладнання 3D друку.

Публікації: автор та співавтор 18 друкованих праць, зокрема 6 наукових статей, 10 патентів та 2 тези

Селєхова Валентина Миколаївна

Селєхова Валентина Миколаївна

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, магістр з технологій машинобудування

Посада: старший лаборант

Початок роботи на кафедрі: 2014 р.

Публікації:1 патент, 1 тези доповіді, 5 методичних вказівок

Майстренко Андрій Сергійович

Майстренко Андрій Сергійович

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, магістр з комп'ютерних систем та мереж

Посада: фахівець I категорії

Початок роботи на кафедрі: 2020 р.

© 2022 KNTU