Спеціальність 133

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

Машинобудування - головна по числу зайнятих, за вартістю продукції та, відповідно, за часткою в усьому промисловому виробництві галузь сучасної промисловості. Інженери-машинобудівники займаються проектуванням і виробництвом різноманітних машин і пристроїв, використовуючи знання принципів перетворення енергії, матеріалознавства і механіки.

Мета навчання - підготовка фахівців, здатних розробляти нові та удосконалювати наявні конструкції рзноманітних машин, розробляти нові та удосконалювати наявні технологічні процеси виготовлення та утилізації продукцї машинобудування, застосовувати сучасні методи проектування на основі моделювання об'єктів та процесів галузевого машинобудування.

Теоретичний зміст предметної області спеціальності полягає в сукупності засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати, експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування.

Підготовка інженерів-конструкторів базується на високому рівні викладання фундаментальних і загальнотехнічних дисциплін, а також знань конструкцій машин. Обов'язкові для всіх профілів дисципліни носять інженерний або технологічний характер.

За час навчання студенти опановують методи, засоби і технології розрахунку, проектування, конструювання, виготовлення, випробування, ремонту та контролю об'єктів машинобудування. Сучасні інформаційні технології проектування, основне та допоміжне устаткування, засоби механізації, автоматизації та управління галузевим машинобудуванням. Засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного забезпечення виробничих процесів.

Фахівці з галузевого машинобудування можуть працювати технологами, техніками і інженерами на підприємствах машинобудівного комплексу. До їх обов'язків входить контроль за дотриманням різних норм, спостереження за процесом виробництва, управління людськими ресурсами, налагодження та ремонт обладнання, оцінка якості вироблених деталей та готових машин.

Підготовка здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри комплексно за трьома освітніми рівнями: першим "бакалаврським", другим "магістерським" та третім "освітньо-науковим" рівнем.

© 2023 KNTU